Investor Relations

Providing IR information to shareholders.

  • Home
  • Investor Relations(IR)
  • IR Resources
  • Analysts' Coverage

IR Resources

Analysts' Coverage

Analysts' Coverage - Firm Name, Analyst
Firm Name Analyst
Daishin Yu, Jung-Hyun
Shinyoung Seo, Jung-Yeon
Yuanta Lee, Jin-Hyeop
Hana Financial Investment Park, Jong-Dae
Analysts' Coverage - Firm Name, Analyst
Firm Name Analyst
Hanwha Investment Nam, Sung-Hyun
HMC Investment Park, Jong-Ryeol
DB Financial Investment Cha, Jae-Heon
IBK Ahn, Ji-Young
NH Investment Joo, Young-Hun
Analysts' Coverage - Firm Name, Analyst
Firm Name Analyst
Daishin Yu, Jung-Hyun
Shinyoung Seo, Jung-Yeon
Yuanta Lee, Jin-Hyeop
Hana Financial Investment Park, Jong-Dae
Hanwha Investment Nam, Sung-Hyun
HMC Investment Park, Jong-Ryeol
DB Financial Investment Cha, Jae-Heon
IBK Ahn, Ji-Young
NH Investment Joo, Young-Hun